drones

01 januari 2021

Nieuwe regelgeving voor drones vanaf 31/12/2020

Op 18/11/2020 is het KB tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen gepubliceerd in het Staatsblad (KB van 8/11/2020).

Het besluit is in werking getreden op 31 december 2020 en vervangt vanaf die datum het vorige KB (10/04/2016) dat werd opgeheven.

De nieuwe regelgeving voorziet o.a. volgende belangrijke wijzigingen:

  • De nieuwe regeling bevat 3 categorieën van vluchtuitvoeringen op basis van het risiconiveau en de drone waarmee gevlogen wordt: Open, Specifiek en Gecertificeerd.
  • Voortaan geldt een verzekeringsplicht voor ALLE drones.  ‘Recreatieve’ drones zoals dat vroeger in de regelgeving (KB van 2016) werd omschreven, zijn dus niet meer vrijgesteld van verzekeringsplicht.
  • Als de drone een maximale startmassa (*) van minder dan 20kg heeft en als er uitsluitend vluchtuitvoeringen behorend tot de categorie "open" mee worden uitgevoerd, volstaat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en materiële schade aan derden.  Voor andere drones (vanaf 20 kg startmassa en/of in andere categorie) gelden strengere verzekeringsvereisten.

Welke drones verzekeren we vanaf 31/12/2020 in de Verzekeringen BA en RB privéleven van de Gezinspolis?

Om een oplossing te blijven bieden voor drones in het privéleven aligneren we de Verzekeringen BA en RB privéleven vanaf 31/12/2020 op de nieuwe regelgeving: we gaan drones die uitsluitend in de ‘open’ categorie vliegen en een maximale startmassa* hebben van minder dan 20 kg mee verzekeren.
Het toepassingsgebied van die verzekeringen blijft evenwel ongewijzigd: enkel activiteiten en dus vluchten in het privéleven zijn verzekerd.

Bovendien stellen we als voorwaarde dat er moet voldaan zijn aan alle andere voor dat type drones opgelegde verplichtingen van de Europese Verordening nr. 2019/947 van 24 mei 2019 en het KB van 8 november 2020 ter uitvoering daarvan (zoals bv. registratie, opleiding, examen, plaats vlucht).